FontShrinker

Font subsetter

 • Nederlands
 • English

 

An interesting option what can be done with an ePUB, is that you can use different fonts. Now of course this should not be exaggerated, but for certain elements it can really add something to a book. Good examples are chapter titles, poems, letters and items like that.

A disadvantage is that fonts can be quite large. The result is that the book is much bigger and that can have impact on the performance of the reader. If you want to use fonts, the following can ‘tips’ may help.

 • Do not use too many fonts, only use them when they add to the experience
 • Make sure you are allowed to use the font for publication. Font licenses are very complex and most cannot be used for e-books without additional license
 • Check whether all required/needed characters (glyphs) in the font
 • A font is needed per formatting type, e.g. if you need italics and/or bold you need to have the specific formatting font

The last point deserves some attention. Suppose you want to adjust the base font and you choose Charis Sil and you have both italics and bold formatting in your text. Then you need four fonts: Regular, Italic, Bold, BoldItalic. You can imagine that the ePUB rapidly increases in size. This is not necessary, because often fonts include more characters / glyphs than you really used in the book. All of which take up space.

Multi platform

It is a standalone program that can run on Windows, Linux and MacOS.

Multiple input formats

Various different inputs supported like ePUB, plain text and Word documents

Drag and Drop

Source (text) documents can be dragged on the application for processing.

ePUB supported

In case the source is an ePUB, all the fonts in the ePUB can be subsetted.

Ligatures

Ligatures and special fonts glyphs are supported.

OpenType TT supported

Only OpenType TT files are supported. Usually these have the extension .ttf, but can also be .otf. OpenType PS files are not supported.

Installation

Current version is: 2.12

SHA256:

A39B95CB4B3E4DDD7F8C038778D7AB14D369E28EAE58D0B438DDA776814713DE

There are some prerequisites.

 • .Net Framework 4.0 (client is enough)
 • Mono (in case of Linux/MacOS)

Usage

There are two options for the usage. The tool can be used with the command line or through a graphical user interface.

Command line

FontShrinker -e <ePUB> -of <fontfile> -sf <fontfile> -i <text document>/-s <character set>

-e Specifies the source ePUB. If this option is used, other options will be ignored.
-of Original font file
-sf Subsetted font aka output file
-i text document that contains all the characters needed in font
-s character set to keep. Only one character set can be selected.This option cannot be combined with -i.

Graphical User Interface

In the GUI you can either provide the all needed characters or specify needed character set(s).

There are several options to provide the needed characters. They can be typed in or some text can be copy/pasted. It is also possible to drag and drop text files (.txt, .(x)htm(l), etc) into the text area. By pressing the button Determine Unique Characters, all unique characters in the text area will be determined. If chosen, ligatures will be added to the uses characters. Some applications and/or e-book readers automatically use ligatures which can cause issues when they are not available.

You can also directly drag/drop an ePUB in the text area. When now the button Create subset is pressed, all fonts in the ePUB will be subsetted. The actually used characters in the specific styles are taken into account. E.g. if the é is used in BoldItalic, but not in Italic, it will be removed from the Italic font.

Instead of entering text it is also possible to select one or more character sets needed in the subsetted font. Options are:

 • lowercase (plain alphabet)
 • uppercase (plain alphabet)
 • lowercase accented characters (including ligatures)
 • uppercase accented characters (including ligatures)
 • numbers
 • punctuation
 • monitary
 • mathematical symbols

 

Een interessante mogelijkheid van een ePUB is het kunnen gebruiken van verschillende lettertypen. Nu moet dit natuurlijk niet overdreven worden, maar voor bepaalde elementen kan het echt iets toevoegen aan een boek. Goede voorbeelden zijn hoofdstuktitels, gedichten, brieven en dat soort dingen.

Een nadeel is dat lettertypen behoorlijk groot kunnen zijn. Het resultaat is dat het boek veel groter is en dat dit van invloed kan zijn op de prestaties van de reader. Als u lettertypen wilt gebruiken, kunnen de volgende tips helpen.

 • Gebruik niet teveel lettertypes, gebruik ze alleen wanneer dit wat toevoegd aan de ervaring
 • Zorg ervoor dat u het lettertype mag gebruiken voor publicatie. Lettertypelicenties zijn erg complex en de meeste kunnen niet zonder extra licentie voor e-boeken worden gebruikt.
 • Controleer of alle benodigde tekens in het lettertype aanwezig zijn
 • Een lettertype is nodig per opmaak stijl, dat wil zeggen dat als je cursief of vet nodig hebt, dit een apart lettertype bestand is.

Het laatste punt verdient enige aandacht. Stel dat je het basislettertype wilt aanpassen en je kiest voor Charis Sil en je hebt cursief en vetgedrukt in je tekst staan. Dan hebt u vier lettertypen nodig: Normal, Italic, Bold, BoldItalic. Je kunt je voorstellen dat de ePUB snel groter wordt. Dit is echter niet nodig, want vaak bevatten deze lettertypen meer tekens/glyphs dan echt in het boek wordt gebruikt. Deze nemen allemaal ruimte in.

Multi platform

Het is een zelfstandig programma dat kan draaien op Windows, Linux en MacOS.

Meerdere input formaten

Verschillende input formaten worden ondersteund zoals ePUB, platte tekst en Word documenten.

Drag en Drop

Bron (tekst) documenten kan worden gesleepts naar de applicatie voor verwerking.

ePUB ondersteund

Als de bron een ePUB is, kunnen alle lettertypes in de ePUB worden verkleind.

Ligaturen

Ligaturen en speciale lettertype glyphs worden ondersteund.

OpenType TT ondersteund

Alleen OpenType TT bestanden worden ondersteund. Deze hebben gebruikelijk de extensie .ttf, maar kan ook .otf zijn. OpenType PS bestanden worden niet ondersteund.

Installation

Huidige versie is: 2.12

SHA256:

A39B95CB4B3E4DDD7F8C038778D7AB14D369E28EAE58D0B438DDA776814713DE

Er zijn enkele voorwaarden.

 • .Net Framework 4.0 (client is genoeg)
 • Mono (in geval van Linux/MacOS)

Gebruik

Er zijn twee opties voor het gebruik. De tool kan worden gebruikt met de opdrachtregel of via een grafische gebruikersinterface.

Opdrachtregel

FontShrinker -e <ePUB> -of <lettertype> -sf <lettertype> -i <tekst document>/-s <karakter set>

-e Specificeert de bron ePUB. Als deze optie wordt gebruikt, zullen de andere opties genegeerd worden.
-of Origineel lettertype
-sf Verkleind lettertype oftewel uitvoer bestand
-i tekst document dat alle karakters bevat die nodig zijn in het lettertype
-s karakterset die behouden moet worden. Slechts een karakterset mag ingevoerd worden.Deze optie kan niet worden gecombineerd met -i.

Grafische gebruikersinterface

In de GUI kunt u alle benodigde tekens of tekenset(s) opgeven.

Er zijn verschillende opties om de benodigde tekens aan te leveren. Ze kunnen worden ingetypt of een tekst kan worden gekopieerd en geplakt. Het is ook mogelijk om tekstbestanden (.txt, .(x)htm(l), enz.) naar het tekstgebied te slepen. Als er dan op de knop Determine Unique Characters wordt geklikt, zullen alle unieke karakters in de tekst worden bepaald. Indien gekozen, kunnen ligaturen worden toegevoegd aan de gebruikte tekens. Sommige toepassingen en / of e-boeklezers gebruiken automatisch ligaturen die problemen kunnen veroorzaken wanneer ze niet beschikbaar zijn.

U kunt ook rechtstreeks een ePUB in het tekstgebied slepen en neerzetten. Als nu op de knop Create subset wordt gedrukt, zullen alle lettertypes in de ePUB verkleind worden. De daadwerkelijk gebruikte karakters in de specifieke stijlen worden in aanmerking genomen. Als bijvoorbeeld de é wordt gebruikt in BoldItalic, maar niet in Italic, wordt deze uit het cursief lettertype verwijderd worden.

In plaats van tekst in te voeren, is het ook mogelijk om een ​​of meer tekensets te selecteren die nodig zijn in het verkleinde lettertype. Opties zijn:

 • kleine letters (simpel alfabet)
 • hoofdletters (simpel alfabet)
 • kleine letters met accenten (inclusief ligaturen)
 • hoofdletters met accenten (inclusief ligaturen)
 • getallen
 • punctuatie
 • valuta
 • wiskundige symbolen