FAQ/Support

 • Nederlands
 • English

Support / FAQ

Name:

Email:

Message:

    

The first option is that the Visual Studio Tools for Office 2010 are not yet installed. This is common for Office 2007, later version should have installed this by default.

This runtime often changes location at Microsoft, but as of January 6th 2016 they can be found here.

If Word is not closed in a normal way, it may happen that the add-in will not start automatically. Usually a question will be asked whether the add-in should be loaded. When it is answered No or when the question is not asked, the add-in will be disabled by default. To enable at a later stage, the following actions must be performed.

 1. Go to Options (under the Office button in Word 2007 and Word 2010, under File in Word 2013)
 2. Go to Add-ins
 3. The add-in is displayed under disabled
 4. Select disabled items under managed and press Go
 5. Start the add-in

Sometimes Word is already active by another program (e.g. Firefox). This is not always visible. It can cause the ribbon not to appear after starting Word, since Word was still active. This can be checked by using Taskmanager.

It might be that the configuration file is corrupt. Check the file ePUBTools.cfg which is located in %appdata%\Toxaris. If it does not contain all settings but is very short, it can cause the ePUB Tools not to load.

Check if there is a file ePUBTools.backup. If so, it should be a full backup of the configuration file. Rename the file and restart Word. Open the settings and save them to create a new backup file.

If there is no backup file, delete the configuration file and restart Word. Caution: all settings must be set again.

It can happen that the ribbon is never visible when Word is started, even when Word is closed correctly. If that is the case, you can check the following.

 1. Ensure that Word is not started
 2. Start regedit and go to HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\Word\Addins\Toxaris.ePUB Tools
 3. Examine the value of key LoadBehavior, it should be 3. If this is not the case, you can set it to 3

Multiple logs are maintained. The log of the add-in itself is kept in %appdata%\Toxaris and is called ePUBTools.log. Not much is logged there yet, but it can give an indication.

Windows and office also keep logs. These can be examined with the Event Viewer. The logs for Office can be found as displayed below.

location of Windows and Office log files

I advise to check the logs immediately after reinstalling and activating the add-in. Make sure that the latest messages appear at the top by clicking on the date/time column. Check the messages (especially warnings or errors) that relate to the add-in.

Even when mono is installed as mono-complete this error can occur. It can be solved by also installing the package mono-vbnc

Ondersteuning / FAQ

Naam:

Email:

Bericht:

    

De eerste mogelijkheid is dat de Visual Studio Tools for Office 2010 nog niet zijn geïnstalleerd. Dit is normaal voor Office 2007, voor latere versies zou dit standaard wel geïnstalleerd moeten zijn.

De locatie van deze runtime wil nog wel eens verhuizen, maar momenteel (sinds Januari 2016), staan ze hier.

Als Word niet op een nette manier wordt afgesloten, dan kan het gebeuren dat de add-in niet meer automatisch wordt gestart. Dit is zeker zo, als Word denkt dat het door de add-in komt. Vaak wordt er bij het opnieuw starten gevraagd of de add-in nog ingeladen moet worden. Als hierop Nee wordt geantwoord of wanneer de vraag niet wordt gesteld, dan zal de add-in uitgeschakeld worden. Om deze later weer te activeren, moeten de onderstaande acties worden uitgevoerd:

 1. Ga naar Opties (onder de Office knop in Word 2007 en Word 2010, onder Bestand in Word 2013)
 2. Ga naar Invoeg toepassingen
 3. De add-in kan gevonden worden onder uitgeschakeld
 4. Selecteer uitgeschakeld onder beheerd en druk op Gaan
 5. Start de add-in

Het kan gebeuren dat Word al geactiveerd is door een ander programma (bijvoorbeeld FireFox). Dit is niet altijd zichtbaar. Het kan hierdoor gebeuren dat het lint niet zichtbaar is na het starten van Word doordat Word reeds actief was. Dit kun je controleren door Taakbeheer van Windows.

Het kan zijn dat het configuratiebestand corrupt is geworden. Controleer het bestand ePUBTools.cfg welke zich bevind op de locatie %appdata%\Toxaris. Als deze niet alle instellingen heeft en erg kort is (of zelfs leeg), zou dit ervoor kunnen zorgen dat de add-in niet kan starten.

Controleer of er een bestand ePUBTools.backup bestaat. Als dit zo is, zou dit een volledige backup moeten zijn van het configuratie bestand. Gooi het oude bestand weg en hernoem het backup bestand. Herstart Word en de add-in zou moeten starten. Open de instellingen en bewaar deze om een nieuwe backup te maken.

Als er geen backup bestand aanwezig is, kun je het configuratiebestand weggooien en Word herstarten. Er zou dan een nieuw configuratiebestand aangemaakt moeten worden met alle standaard instellingen. Opgelet: alle instellingen moeten opnieuw worden ingesteld.

Het kan gebeuren dat het lint nooit zichtbaar is wanneer Word gestart wordt, zelfs wanneer Word netjes afgesloten is. Als dit het geval is, kun je het volgende nakijken:

 1. Zorg ervoor dat Word niet gestart is
 2. Start regedit en ga naar HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\Word\Addins\Toxaris.ePUB Tools
 3. Bekijk de waarde van de sleutel LoadBehavior, het zou 3 moeten zijn. Als dit niet het geval is, kun je het op 3 zetten.

Er worden meerdere logbestanden bijgehouden. Het logbestand van de add-in zelf kan gevonden worden in %appdata%\Toxaris en heet ePUBTools.log. De log is vrij summier, maar kan een indicatie geven waar het mis gaat.

Ook Windows en Office houden logbestanden bij. Deze kunnen bekeken worden met de Even Viewer. De locatie van de logbestanden van Office kun je hieronder zien.

location of Windows and Office log files

In geval van problemen adviseer ik de log bestanden meteen na herinstallatie en activatie van de add-in te bekijken. Zorg ervoor dat de meest recente boodschappen bovenaan staan door te klikken op de datum/tijd kolom. Controleer de boodschappen (met name de waarschuwingen en fouten) met een relatie tot de add-in.

Zelfs als mono geïnstalleerd is als mono-complete, kan deze fout optreden. Dit kan opgelost worden door ook het pakketje mono-vbncte installeren.